Janina i Bogdan Nycz

 

Janina

Bogdan

Nasze miejsce na ziemi        

Galeria

Nasze opracowania 

Tyle osób odwiedziło te stronę –

         

 

 

 

 

 

 

          METODA PROJEKTU

 

         ZADANIA SZKOŁY – Gimnazjum – Liceum:

-         Stopniowe przygotowanie do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego.

-         zapewnienie uczniom możliwości korzystania z języka obcego w tworzeniu projektu (interdyscyplina – powiązanie z innymi przedmiotami)

-         uczeń powinien nauczyć się:

planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, pracy, przyjmowania za nią odpowiedzialności

        ZAŁOŻENIA:

1.      - większość decyzji uczeń podejmuje sam: dotyczy to wyboru tematu, realizacji celów, określają cele, decydują jakie materiały zostaną zastosowane

-         określają sens techniczny: film, zdjęcia, plakat, dla kogo będą projektować

2.      Projekt ma charakter interdyscyplinarny. 

METODA PROJEKTU – należy do praktycznych metod nauczania.

  

         Praktyczne            Problemowe       

                           Metody nauczania

Metoda projektu                                            

          Eksponowanie                                              Programowe

 

PROJEKT to metoda nauczania, której istota polega na tym, że uczniowie realizują określone cele – „duże” przedsięwzięcia w oparciu o przyjęte wcześniej założenia.

Przedsięwzięcie charakteryzuje się tym że:

-         ma określone cele pracy

-         terminy realizacji

-         nauczyciel koordynuje poczynania ucznia

-         są wyznaczone osoby do realizacji etapów (uczniowie dzielą się pracą sami, lub nauczyciel znając ich możliwości językowe wyznacza im pracę

-         uczniowie mogą pracować indywidualnie lub grupowo

·        przy pracy indywidualnej – są to najczęściej mini projekty

·        przy pracy grupowej – są to projekty długoplanowe, długoterminowe

-         rezultaty pracy prezentowane są publicznie (klasa, szkoła, środowisko)

·        Podstawowe informacje na temat zadania projektowego są zawarte w wypracowanym przez nauczyciela i uczniów KONTRAKCIE

KONTRAKT  jest niezbędnym narzędziem, nie można go pominąć. Są w nim:

-         istotne informacje dla ucznia i nauczyciela

Nowością metody projektu jest:

1.       Planowanie

2.       Monitorowanie

3.       Ocenianie

4.       Zwrócenie uwagi na umiejętności jakie zdobywa uczeń w czasie tworzenia – a nie na efekt końcowy – czy cel językowy został zrealizowany

PRACA NAD PROJEKTEM OBEJMUJE

1.      Wspólne działanie – zmierzające do jednego celu jakim jest projekt

2.      Efekt pracy końcowej

3.      Omówienie przebiegu wspólnej pracy w grupie (jak uczniowie doszli do wspólnego celu)

PRACA NAD PROJEKTEM DAJE UCZNIOM:

1.      Rozwijanie swoich mocnych stron

2.      Rozwijanie własnej interpretacji zadania

3.      Umożliwia wykazanie się także uczniom słabszym (z mniejszymi zdolnościami językowymi)

– uczeń słabszy w jednej dziedzinie może wykazać się w innej.

ETAPY które możemy obserwować:

1.      Planowanie

2.      Realizacja

3.      Ocena projekt

PLANOWANIE:

                  uczniowie:

1.      dyskutują o projekcie

2.      informują o swoich potrzebach językowych

3.      informują o zadaniach jakie przewidują dla poszczególnych osób (wywiad, reportaż, spotkania)

4.      określają cele projektu

5.      przygotowują schematyczny plan

Nauczyciel:  Definiuje cele w ramach sprawności językowych: np. czytanie ze zrozumieniem, umiejętność napisania reportażu

FAZY W PROJEKCIE:

FAZA 1   -     określenie ram projektu

-         wprowadzenie w obszar tematyczny

-         zainteresowanie tematem

-         wskazanie źródeł materiałów ogólnych o danym obszarze tematycznym

        FAZA 2

                    – wybór tematu

MOŻLIWE METODY WYBORU TEMATU:

1.      Nauczyciel podaje pulę tematów – wybór jednego z nich przez uczniów

lub       2.   Określenie jednego tematu dla wszystkich grup – uczniowie nie uczestniczą

            w formowaniu tematu – mają swobodę w formie jego realizacji

            3.    Uczniowie sami podają tematy (różne tematy w danej klasie)

            4.    Sami wybierają temat projektu i formułują go w sposób szczegółowy

FAZA 3                   rozważanie propozycji tematów

-         określenie aspektów tematów

-         uświadomienie problemu

-         sformułowanie hipotez

-         skonkretyzowanie tematów i zadań

-         przydział osób odpowiedzialnych za realizację zadań

-         dokonanie podziału zadań

FAZA 4       określenie metaforyczne ram projektu

-         uczniowie dokonują opisu projektu i planu pracy grupy

-         szczegółowo określają temat, precyzują cele

-         opisują przewidywaną formę realizacji i prezentacji

-         określają plan pracy w grupie i zakres zadań dla każdego ucznia

CELE WYCHOWAWCZE:

-         odpowiedzialność

-         umiejętność poszukiwania informacji

-         segregowania materiałów

-         monitorowanie własnej pracy

(uczy) -    umiejętność „sprzedania się” – zaprezentowania z najlepszej strony

-         oceniania własnej pracy

-         odpowiedzialność za powierzone zadanie. 

Faza Planowania Projektu

Przykład

Lp.  Temat projektu

Forma realizacji

Cele (postawione przez ucznia)
1. Zapraszam w Bieszczady 1. Folder  
2. Mój ulubiony sportowiec

2. Plakat

 
3. Kraj moich marzeń 3.Album  

SPOSÓB PREZENTACJI:

1.      Wystawa folderu + komentarz prezentera (podkład muzyczny – muzyka regionu)

2.      Wystawa plakatu + prezentacja filmu z osiągnięciami sportowca

3.      Wystawa albumów + scenka – wywiad z osobą z danego kraju (muzyka + stroje regionalne)

CELE JĘZYKOWE (stawiane przez nauczyciela)

-         poszerzenie słownictwa

-         czytanie ze zrozumieniem

-         pogłębienie umiejętności wypowiadania się w danym języku

-         inne : rozwijanie kreatywności, wyobraźni

INNE TEMATY  to :

1.        Moje ulubione zwierzątko

2.        Nasi idole

3.        Pory roku

4.        Tradycje świąteczne (Wielkanoc, Boże narodzenie)

5.        Podróż moich marzeń np. ułożenie programu wycieczki z podaniem terminów, trasy, regulaminu itp.

SPOSOBY PREZENTACJI:

1.        Plakat

2.        Folder

3.        Album

4.        Broszura

5.        Wywiad

6.        Film

7.        Kaseta audio – video

8.        odegranie scenki

9.        Artykuł w gazetce szkolnej itp.

PRZYKŁADOWE FORMY PREZENTACJI : (wg. Hanny Komorskiej)

1.        Wystawa wykonanych prac (albumów, plakatów, rysunków)

2.        Inscenizacja

3.        Wykład

4.        Odczytanie pracy pisemnej

5.        Prezentacja

Kontrakt                     (zawarty z uczniami przed pracą nad projektem)

                 CO MA ZAWIERAĆ KONTRAKT?

1.        Określenie tematu

2.        Określenie terminu realizacji i prezentacji końcowej

3.        Przydział obowiązków

4.        Określenie formy realizacji

5.        Określenie formy (sposobu) prezentacji

6.        Określenie źródeł informacji

7.        Wyznaczenie terminów i sposobów konsultacji z nauczycielem.

8.        Wyznaczenie kryteriów oceny

9.        Zapoznanie uczniów ze sposobem nagradzania

10.    Ustalenie zasad dyscypliny pracy

SPISANIE KONTRAKTU        (wzór z wykładu)

1.        Temat projektu i jego cele

2.        Forma wykonania projektu

3.        Zadania dla poszczególnych grup

4.        Źródła informacji które powinno się wykorzystać

5.        Termin prezentacji oraz terminy konsultacji

6.        Struktura raportu (sprawozdanie z wykonania projektu)

7.        Możliwe formy (sposoby) prezentacji oraz czas

8.        Kryteria oceny projektu

REALIZACJA PROJEKTU OBEJMUJE:

1.        Realizację kolejnych zadań

2.        Zbieranie materiałów

3.        Wykorzystanie wszystkich sprawności językowych, które są powiązane ze sobą tak jak w naturalnej komunikacji językowej

PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU UCZNIOWIE MAJĄ MOŻLIWOŚĆ

-           rozwijania sprawności językowych

-           uczenia się precyzowania swoich potrzeb językowych

-           zadawania pytań

-           wyrażania opinii

-           nabieranie umiejętności przygotowywania prac

REALIZACJA PROJEKTU – PRACA W GRUPACH

Uczniowie:   1.   segregują materiał

2.      pokazują zdobyty materiał

3.      uczą się pracy kolektywnej

4.      przygotowują zebrane materiały

5.      przedstawiają produkt finalny – prezentacja projektu

CO OCENIAĆ

1.        Zgodność z tematem (rzeczowość)

2.        Estetyka i staranność

3.        Poprawność gramatyczna, stylistyczna

4.        Słownictwo: zasób, bogactwo   i wykorzystane źródła

5.        Nakład pracy – ocena wysiłku ucznia

6.        Sposób prezentacji

7.        Terminowość

 JAK OCENIAĆ (narzędzia oceny)

np. ocena punktowa

- musimy wziąć pod uwagę:

Ø       obiektywność

Ø       możliwości językowe

1.      Określamy max ilość punktów do zdobycia za wykonany projekt

2.      Ustalamy przydziały punktów na poszczególne oceny

3.      Określamy formy nagradzania wyróżnionych prac.

KARTA OCENY powinna zawierać

1.        Ocena nauczyciela

2.        Samoocena ucznia: (np.)

-          prezentacja

-          zaangażowanie

-          współpraca w grupie

-          praca wybitna                 – dodajemy dodatkową ilość punktów

SAMOOCENA UCZNIA: włączenie ucznia do procesu oceniania pozwala na rozwijanie ważnych umiejętności:

a)         autorefleksji

b)         świadomości własnego procesu uczenia się

WZÓR – KARTY SAMOOCENY UCZNIA

KARTA SAMOOCENY

(postaw x w skali 1 – 4)

1 2 3 4
1.

 Moje zaangażowanie

2.  Wykorzystane źródła
3.  Praca w grupie (sukces)
4.  Prezentacja
5.  Terminowość

 Punkty możliwe do zdobycia od 5 do 20

 

SAMOOCENA UCZNIÓW dotycząca realizacji zadania projektowanego – dokonana przez nauczyciela

1.        Terminowość realizowanych zadań

2.        Z którym zadaniem są największe trudności

3.        Czy wszyscy są włączeni do pracy

4.        Co należy usprawnić w naszej pracy

5.        Dlaczego nie wszystkie zadania zostały zrealizowane

6.        Jak inni ocenili naszą pracę

SAMOOCENA UCZNIÓW   (Na koniec pracy)

1.        Co udało się zrealizować (rozmowa)

2.        Czego nie udało się zrealizować

3.        Czy wszystkie zadania są zrealizowane

4.        – Jeśli nie – to które i dlaczego

5.        Jak układała się współpraca w grupie

6.        Co można poprawić, udoskonalić

7.        Jak inni oceniają naszą pracę

8.        Co zrobilibyśmy dzisiaj inaczej

 

 

 

W JAKI SPOSÓB UCZNIOWIE MOGĄ OCENIĆ PREZENTACJĘ KOLEGÓW

1 Zgodność z tematem TAK NIE
2 Pomysłowość    
3 Dynamika projektu    
4 Wrażenie ogólne    
5 Wykorzystane rekwizyty    
6 Czas    

Inne narzędzia to:

a)        ankieta

b)       karty do głosowania

c)        dyskusja otwarta

d)       przyznanie punktów według przyjętej skali

INNA metoda to „KULA ŚNIEŻNA”

Podaj:

A.     trzy zalety metody projektu           (każdy z oceniających np. 10 osób)

       np.  1. motywacja

              2. samodyscyplina

              3. twórcza (kreatywna)

B.     Zbieramy cechy z różnych grup – osób i tworzymy 1 listę cech – ZALET

ZALETY METODY PROJEKTU

1.        Rozwija samodzielność

2.        Stymuluje rozwój poznawczy i emocjonalny

3.        Integruje wiedzę szkolną i pozaszkolną

4.        Tworzy atmosferę poczucia sukcesu

5.        Uczy odpowiedzialności

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

1.        Każdy przedmiot szkolny jest tak samo ważny dla ucznia

2.        Hierarchizacja przedmiotów wg „ważności” jest absurdem

3.        Przedmiot ,którego uczę jest „filtrem” widzenia świata

4.        Chcę – jestem w stanie wychylić się poza ramy własnego przedmiotu

5.        Jestem w stanie współpracować z nauczycielami innych przedmiotów nad budowaniem wspólnych projektów edukacyjnych, które umożliwią uczniom wkroczenie na pełną osobistych doświadczeń ścieżkę poznawania samego siebie.

 

 Materiał został opracowany na podstawie 

wykładu pani mgr Wandy Bychowskiej

                                                                                                            

                                                                                                                 – mgr Janina Nycz

nauczyciel języka angielskiego

      – Gimnazjum w Tarnawie Dolnej